North Dakota, ND

Western North Dakota by ClizBiz, on Flickr